جهاد دانشگاهی

1 دقیقه خوانده شده

نشست بررسی نشر دانشگاهی، تاریخچه، فرصت‌ها و چالش‌ها برگزار می‌شود. به گزارش ایسنا، هفتمین برنامه از سلسله گفت‌وگوهای فرهنگی پیرامون کتاب...

ممکن است ندیده باشید

1 دقیقه خوانده شده
1 دقیقه خوانده شده
1 دقیقه خوانده شده
1 دقیقه خوانده شده